Het bestuur en leidingteam van Scouting PPD zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en de daarbij behorende voorbeeldfunctie. Het bestuur en de leidingteams hebben gezamenlijk regels opgesteld met betrekking tot het rook-, drugs- en alcoholbeleid. Klik hier voor het bestuursreglement Alcohol in Scoutinggebouwen.

Rookbeleid:

 1. In de blokhut en op het scoutingterrein rondom de blokhut geldt een volledig rookverbod.
 2. Roken buiten het scoutingterrein gebeurt altijd uit het zicht van de jeugdleden.
 3. Ouders verwijzen wij naar een plek uit het zicht van jeugdleden en buiten het scoutingterrein.
 4. Onder roken wordt ook verstaan:
   • het zichtbaar in handen hebben van rookwaren of de verpakking daarvan;
   • vapen / de ‘elektronische sigaret’.
 1. Deze regels gelden ook tijdens activiteiten / opkomsten die zich buiten het scoutingterrein afspelen.

Drugsbeleid:

 1. Het gebruiken en / of onder invloed zijn van welke drug dan ook is verboden, ongeacht de locatie of het moment, en is van toepassing op alle (scouting)activiteiten. Personen die onder invloed zijn van drugs, worden direct van het terrein verwijderd en worden bij alle activiteiten buiten ons terrein geweigerd. 
 2. Gesignaleerd misbruik levert per direct een terreinverbod op. Betrokken personen kunnen passende maatregelen van het bestuur verwachten.

Alcoholbeleid:

 1. Sterke drank op het scoutingterrein en in de blokhut is niet toegestaan.
 2. Alcoholgebruik (licht alcoholische dranken) gebeurt op ‘sobere’ wijze. Overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan.
 3. Onder de 18 jaar is het bij zich hebben of drinken van alcoholhoudende drank verboden, conform NIX18.
 4. Tijdens opkomsten worden er geen alcoholhoudende dranken gedronken.
 5. Tijdens activiteiten/opkomsten die zich afspelen buiten het scoutingterrein, en tijdens weekendkampjes en overnachtingen in onze eigen blokhut, is sober gebruik van alcohol toegestaan onder de volgende voorwaarden:
   • Na afloop van alle activiteiten;
   • Maximaal 2 consumpties;
   • Er blijven minimaal 2 mensen “alcoholvrij”;
   • minimaal 1 met een rijbewijs en een beschikbare auto;
   • minimaal 1 die achterblijft op het kampterrein bij calamiteiten.
   • Uit eigen privévoorraad en gedronken in besloten kring.
 1. In het bijzijn van jeugdleden wordt nooit alcohol gedronken.

Jeugdleden

Voor alle jeugdleden geldt dat tijdens onze scoutingactiviteiten roken, drugsgebruik en alcoholgebruik niet is toegestaan. Wanneer het toch voorkomt, worden de ouders hierover geïnformeerd en bij herhaling worden passende maatregelen genomen.

Alle genoemde punten gelden óók voor ouders / verzorgers van jeugdleden, kookstaf en bezoekers.

Opmerkingen

 • Het bestuur behoudt zich het recht voor om, afhankelijk van de omstandigheden, voor individuele activiteiten en bijeenkomsten strengere regels dan wel uitzonderingen op te stellen op het standaard rook- en/of alcoholbeleid.

 • Met betrekking tot het alcoholbeleid merken we op dat wij als scoutinggroep, buiten de openingstijden van de bar, geen alcohol verkopen of ter beschikking stellen. Alles wat wordt genuttigd komt uit de privévoorraad van de leden en wordt in besloten kring genuttigd. Dit betekent dat wij, buiten de openingstijden van de bar, niet vergunningplichtig zijn volgens de drank- en horecawet.

 • Voor meer inzicht in hoe ons strikte rookbeleid hand in hand gaat met de traditie van kampvuren, lees ons artikel waarom kampvuren onmisbaar zijn bij Scouting PPD.

 

Vastgesteld Bestuur dd: 03 januari 2024 - aangepast en aangenomen door de Groepsraad dd: 10 januari  2024