Bij Scouting staat veiligheid voorop, zowel fysiek als sociaal. Om deze veiligheid te waarborgen is er voor ons kader een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Maar wat houdt dit precies in?

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Bij Scouting wordt deze verklaring gevraagd van alle kaderleden én buitengewone leden. De VOG geldt voor alle functies binnen Scouting en moet om de drie jaar vernieuwd worden.

De screeningsautoriteit van de overheid, Justis, screent de aanvraag en geeft bij geen bezwaar de VOG af aan de betrokkene. Dit is een belangrijk middel om Scouting sociaal veilig te maken, maar het is geen op zichzelf staand middel. Een sociaal veilig Scoutingonderdeel vraagt naast het overleggen van een geldige VOG ook altijd om gedegen sociaal veiligheidsbeleid/procedures.

Als een aspirant kaderlid geen geldige VOG kan overleggen, kan deze geen plaats krijgen binnen onze vereniging. Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland schrijft deze verplichting voor. Wij willen als vereniging benadrukken dat deze verplichte VOG een essentieel onderdeel is van ons veiligheidsbeleid en dat wij ons uiterste best doen om een veilige omgeving te creëren voor al onze jeugdleden.

Mocht u nog vragen hebben over de verplichte VOG, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.