Preambule

In overweging nemende dat:

 • Scoutingverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement ‘Alcohol in Scoutinggebouwen’;
 • in dit verband met “Scoutingvereniging” wordt bedoeld: een Scoutinggroep met een gebouw waar, in eigen beheer, alcohol verkocht wordt, aangesloten bij Scouting Nederland;
 • het Scoutinggebouw met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als eenhorecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement regels bevat, die als doel het waarborgen van verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in het Scoutinggebouw hebben;
 • in het bestuursreglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen, die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

heeft het bestuur van Paulus en Petrus Donders Groep (hierna te noemen PPD) het bestuursreglement ‘Alcohol in Scoutinggebouwen’ vastgesteld op 11-11-2023 en vervolgens laten bekrachtigen door de groepsraad op 10 januari 2024.


Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

1. Alcoholhoudende dranken:

 • Onder zwak-alcoholhoudende drank dient het volgende te worden verstaan: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.
 • Onder sterke drank dient te worden verstaan: gedistilleerd met minimaal 15% alcohol.

2. Sociale hygiëne:

 • Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan; dat ze rekening houden met elkaars waarden, normen en rollen. In het Scoutinggebouw gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik (en- misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de groep kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven.
 • Verder houdt sociale hygiëne kennis in van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

3. Leidinggevenden:

 • Het bestuur heeft drie leden aangewezen als leidinggevende in de zin van de Drank- en Horecawet. Zij zijn ten minste 21 jaar oud, in het bezit van de verklaring Sociale hygiëne, en staan als zodanig vermeld in SOL.

4. Barvrijwilliger:

 • Een vrijwilliger die, op tijden dat er alcohol wordt verstrekt, de barwerkzaamheden in het Scoutinggebouw uitvoert. Kwalificatienormen voor barvrijwilligers zijn vastgelegd in artikel 7 van dit bestuursreglement.

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking moeten de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd:

 1. Verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 2. Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 3. Leeftijdsgrenzen en schenktijden moeten zichtbaar in het lokaal waar wordt geschonken worden opgehangen.
 4. De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij de aspirant-koper onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.
 5. Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.
 6. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank te verstrekken aan personen die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap.
 7. Het is verboden personen toe te laten in de kantine die verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 - Vaststellen en wijzigen

 1. Het bestuur van Scoutinggroep Scouting PPD heeft het bestuursreglement ‘Alcohol in Scoutinggebouwen’ vastgesteld en vervolgens laten bekrachtigen door de groepsraad.
 2. Het bestuursreglement wordt ter toetsing voorgelegd aan de gemeente bij de aanvraag van een nieuwe drank- en horecavergunning. Het bestuursreglement treedt gelijktijdig met de af te geven drank- en horecavergunning in werking.

Paragraaf 2 - Sociaal Hygiënische bepalingen

Artikel 4 – Aanwezigheid leidinggevende, barvrijwilliger en afschrift reglement

 1. Op de momenten dat in het Scoutinggebouw alcoholhoudende drank wordt geschonken, is er altijd ofwel een leidinggevende aanwezig die in het bezit is van de verklaring sociale hygiëne ofwel een barvrijwilliger die een instructie verantwoord alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd.
 2. Het bestuursreglement alcohol in Scoutinggebouwen van de Scoutinggroep of een kopie hiervan is aanwezig in het Scoutinggebouw achter de bar.

Artikel 5 Huis- en gedragsregels

 1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in het Scoutinggebouw of elders op het terrein van de Scoutinggroep. Scoutinggroep PPD verkoopt of stelt geen alcohol ter beschikking buiten de openingstijden van de bar.
 2. Het is niet toegestaan om in het Scoutinggebouw gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in het Scoutinggebouw.
 3. Er wordt geen alcohol geschonken aan leiding tijdens de uitoefening van hun functie of personen die verantwoordelijk zijn voor het vervoer van (jeugd)leden.
 4. Het bestuur wil voorkomen dat personen onder invloed van alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank aan betreffende personen worden geweigerd.
 5. Het bestuur stimuleert het maken van BOB-afspraken en sluit aan op de slogan ‘100% Bob, 0% op’. Hierbij zijn de belangrijkste noties: ‘Geen alcohol drinken als je nog moet rijden’ en ‘Maak als het kan een Bob-afspraak’.
 6. Leidinggevenden en barvrijwilligers (in de zin van het bepaalde in artikel 1) drinken geen alcohol gedurende hun bardienst;
 7. Prijsacties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals ‘happy hours’, en ‘meters bier’ zijn in het Scoutinggebouw niet toegestaan;
 8. Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank;
 9. Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.


Artikel 6 Openingstijden en schenktijden

 1. Op de volgende tijdstippen kan alcohol worden geschonken: op de vrijdagavond na de (stam)opkomst en op de zaterdag na de middagopkomst en tijdens kaderactiviteiten, vermits er een leidinggevende met verklaring sociale hygiëne of een barvrijwilliger die een IVA heeft gevolgd aanwezig is.

Artikel 7 Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld:

 1. Barvrijwilligers zijn tenminste 18 jaar oud;
 2. Zij hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 3. Zij staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd
 4. Zij zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins (bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA) voor barvrijwilligers wordt gegeven door een deskundige en bestaat minimaal uit een voorlichting van 2 uur. Een kopie van de certificaten IVA of een registratielijst van de barvrijwilligers die de instructie gevolgd hebben dient in het gebouw aanwezig te zijn.

 

Artikel 8 Voorlichting

 1. Schenktijden, leeftijdsgrenzen (artikel 2 lid1, 2 en 3) en huis- en gedragsregels worden goed zichtbaar in de bar opgehangen.
 2. Het bestuur onderschrijft de Reclamecode voor alcoholhoudende dranken van de STIVA. In deze code staan regels omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties

 1. Klachten over de toepassing van de artikelen 1 tot en met 8 van dit reglement dienen onverwijld ter kennis te worden gebracht van het bestuur van de vereniging.
 2. Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van (één van) de regels uit dit reglement ten opzichte van betrokkene(n), zijnde de consument dan wel de verstrekker (leidinggevende of de barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zonodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.
 3. Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente.

 

Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten

 1. De Scoutinggroep oefent slechts horeca-activiteiten uit met inachtneming van het hierna onder 2. en 3. bepaalde. De Scoutinggroep oefent geen horeca-activiteiten uit ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden. Het bestuur ziet hierop toe.
 2. De horeca-activiteiten worden door de Scoutinggroep slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de Scoutinggroep in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3. bepaalde.
 3. Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de Scoutinggroep jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend in rechtstreeks verband met de activiteiten van de Scoutinggroep binnen het kader van haar doelstelling.
 4. Geen reclame mag worden gemaakt door de Scoutingvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende resp. andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

PPD Bestuursreglement Alcohol in Scoutinggebouwen, versie januari 2024